Tác giả: Đình Kính
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành, TS. Nguyễn Thị Huyền Sâm, TS. Nguyễn Thị Kiều Trang, TS. Trần Nam Trung
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Lê Thị Thủy, TS. Phạm Mỹ Linh, ThS. Lê Thị Liễu
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Ngô Xuân Hoàng (Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: ThS. Nguyễn Thành Công, Nguyễn Linh Nga (Biên soạn, sưu tầm)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Bộ Công thương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Phạm Nguyên Phẩm, Ngô Đức Hành
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Nguyễn Hà Anh (Biên soạn)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: GS.TS. Ngô Thế Dân, GS.TSKH. Hà Minh Trung, TS. Đỗ Văn Hòa
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Phạm Mỹ Linh, ThS. Lê Thị Liễu, TS. Lê Thị Thủy, KS. Nguyễn Thị Hiền
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Trương Thành Trung
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Nguyễn Hà Anh (Chủ biên), Nguyễn Thanh Phong
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Nguyễn Hà Anh (Chủ biên), Nguyễn Thanh Phong
Giá tiền: Liên hệ
« 5 6 7 8 9 »