Tác giả: ThS. Trần Thị Thúy Nga - TS. Nguyễn Thị Hồng Phương - ThS. Phạm Thanh Thủy (Tuyển chọn)
Giá tiền: 70.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Lan (Chủ biên)
Giá tiền: 72.000 đ
Tác giả: Tiziano Terzani
Giá tiền: 195.000 đ
Tác giả: Howard Jones
Giá tiền: 257.000 đ
Tác giả: Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông
Giá tiền: 135.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Đặng Đình Quý (Chủ biên)
Giá tiền: 199.000 đ
Tác giả: Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam - TS. Trần Hoàng Long
Giá tiền: 60.000 đ
Tác giả: Viện khoa học và xã hội nhân văn quân sự
Giá tiền: 100.000 đ
Tác giả: Dương Xuân Đống
Giá tiền: 99.000 đ
Tác giả: PGS. TS. NGND. Nguyễn Bá Dương
Giá tiền: 98.000 đ
Tác giả: Vũ Khoan
Giá tiền: 94.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
Giá tiền: Liên hệ
« 2 3 4 5 6 »