Chiến thắng Tây Bắc 1952 – Tầm vóc lịch sử và bài học kinh nghiệm

Chiến thắng Tây Bắc 1952 – Tầm vóc lịch sử và bài học kinh nghiệm
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Số trang: 798 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 10/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •  Thắng lợi Chiến dịch Tây Bắc 1952 là kết quả của quá trình thực hiện đường lối “kháng chiến, kiến quốc”, vừa chiến đấu vừa xây dựng, tạo cho quân và dân ta có đủ sức mạnh thực hiện được chiến dịch tiến công quy mô lớn trên địa bàn rừng núi, xa hậu phương, đánh dấu bước phát triển mới, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi quyết định. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Tây Bắc, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Chiến thắng Tây Bắc 1952 – Tầm vóc lịch sử và bài học kinh nghiệm”. Ban Tổ chức Hội thảo đã phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách cùng tên. Cuốn sách tập hợp hơn 90 bài tham luận khoa học của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng; các cơ quan Trung ương, các địa phương; các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội. Các tham luận đã phản ánh khá toàn diện về Chiến dịch Tây Bắc 1952, khẳng định và làm sâu sắc tầm nhìn chiến lược của Đảng; sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Bộ Chính trị, Tổng Quân ủy, Bộ Tổng Tư Lệnh, Bộ Chỉ huy chiến dịch; ý chí tinh thần chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của bộ đội chủ lực và các lực lượng tham gia chiến dịch; phân tích, làm rõ thêm những nét đặc sắc, sự phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam, ý nghĩa của chiến thắng Tây Bắc với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp cũng như với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Không chỉ góp phần nhìn nhận, đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc về tầm vóc, nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Chiến dịch Tây Bắc; cuốn sách còn cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để chúng ta vận dụng trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh”, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy Vĩnh Long
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh - TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - TS. Trần Thị Hà Giang
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Trần Lê Văn
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quách Tấn - Quách Giao
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Võ Văn Sen (Chủ biên), Hà Minh Hồng, Trần Thuận, Trần Nam Tiến, Phạm Ngọc Trâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phong Lê
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: 436.900 đ