Tác giả: PGS.TS. Trần Quang Nhiếp
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Tập thể tác giả
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Đỗ Quốc Toán, Phạm Thị Thinh
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Hội Nông dân Việt Nam
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Hội Nông dân Việt Nam
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Phạm Hiền
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Nguyễn Thanh Tuyền
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà - Tuệ Minh (Biên soạn)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Nguyễn Hải Long, TS. Hoàng Xuân Châu
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hoài Dung - Tuệ Minh (Tuyển chọn)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Hải, ThS. Châu Thanh Quyền (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 290.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn, PGS.TS. Vũ Công Giao, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Lạng Sơn
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: GS.TS. Võ Khánh Vinh
Giá tiền: Liên hệ
« 58 59 60 61 62 »