Tư tưởng triết học của Lê Hữu Trác trong tác phẩm Hải Thượng y tông tâm lĩnh

Tư tưởng triết học của Lê Hữu Trác trong tác phẩm Hải Thượng y tông tâm lĩnh
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Hồng Mai
Số trang: 248 trang
Giá tiền: 133.000 đ
Xuất bản: 7-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là một trong những nhà tư tưởng, danh y lớn của dân tộc Việt Nam thế kỷ XVIII. Tư tưởng triết học và y học của ông không chỉ có ảnh hưởng lớn với thời đại đó, mà còn có nhiều ý nghĩa sâu sắc đối với đời sau.

  Tác phẩm Hải Thượng y tông tâm lĩnh của ông đã gắn liền các giá trị văn hóa với tư tưởng triết học và y học truyền thống Việt Nam. Nội dung tư tưởng trong các tác phẩm của ông là tiếp thu, khái quát các thành tựu tri thức thời kỳ đó phát triển thành nguyên lý triết học để chỉ đạo y học giáo dục y đức, đưa y học truyền thống Việt Nam ngang tầm với các nước và bồi dưỡng tinh thần, thể chất cho con người Việt Nam.

  Tác phẩm Hải Thượng y tông tâm lĩnh được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước đánh giá, nghiên cứu ở nhiều góc độ, nhưng chủ yếu đánh giá cống hiến của Lê Hữu Trác ở khía cạnh y học mà chưa nghiên cứu đi sâu tư tưởng của tác giả, tác phẩm ở khía cạnh triết học.

  Cuốn sách Tư tưởng triết học của Lê Hữu Trác trong tác phẩm Hải Thượng y tông tâm lĩnh do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản đã phân tích cơ sở xã hội và tiền đề lý luận hình thành tư tưởng triết học, nội dung những vấn đề triết học, những giá trị và bài học lịch sử về tư tưởng, y thuật, y đức của Lê Hữu Trác trong tác phẩm Hải Thượng y tông tâm lĩnh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ph. Ăngghen
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: PGS. Nguyễn Bằng Tường
  Giá tiền: 37.000 đ
  Tác giả: C. Mác
  Giá tiền: 1.734.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lê Công Sự
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Văn Hùng - TS. Hồ Kim Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 85.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh – PGS.TS. Nguyễn Thị Thọ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Lê Minh Quân
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa - TS. Thái Thị Thu Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ