Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Tái bản, có chỉnh sửa, bổ sung)

Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Tái bản, có chỉnh sửa, bổ sung)
Tác giả: Lê Mậu Hãn - Võ Văn Bé
Số trang: 222 trang
Giá tiền: 67.000 đ
Xuất bản: 04/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1: Giới thiệu khái quát các cương lĩnh của Đảng, từ bối cảnh lịch sử, mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng cách mạng và ý nghĩa của mỗi cương lĩnh trong từng giai đoạn lịch sử; Phần 2: Giới thiệu nguyên văn các bản cương lĩnh chính trị của Đảng từ khi thành lập đến nay, đã được công bố trong văn kiện Đảng. So với các lần xuất bản trước, trong lần xuất bản này, cuốn sách bổ sung thêm phần giới thiệu bản Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011) được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (1/2011) và chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung khác. Đây là tài liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu, sinh viên chuyên ngành Lịch sử, Triết học và độc giả quan tâm đến vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ