Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Số trang: 72 trang
Giá tiền: 10.000 đ
Xuất bản: 03/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách cung cấp toàn văn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 19/01/2011. Điều lệ Đảng được chia thành 12 chương, gồm 48 điều, trong đó có các quy định về: đảng viên; nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng; cơ quan lãnh đạo của Đảng ở cấp Trung ương; cơ quan lãnh đạo của Đảng ở cấp địa phương; tổ chức cơ sở đảng; tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp; khen thưởng và kỷ luật; Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội; Đảng lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tài chính của Đảng; chấp hành Điều lệ Đảng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ