Đường lối binh vận của Đảng (1930-1975)

Đường lối binh vận của Đảng (1930-1975)
Tác giả: ThS. Trần Thị Thúy Nga - TS. Nguyễn Thị Hồng Phương - ThS. Phạm Thanh Thủy (Tuyển chọn)
Số trang: 216 trang
Giá tiền: 70.000 đ
Xuất bản: 4-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Binh vận (tùy vào từng thời kỳ, còn có những cách gọi khác như: tâm công, địch vận, binh - địch vận, tuyên truyền đặc biệt) là một sách lược, tư tưởng chiến lược được hình thành và vận dụng từ rất sớm trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Kể từ khi thành lập, trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1930-1975), Đảng ta luôn xác định binh vận là một công tác quan trọng trong đường lối chiến lược của Đảng và đã vận dụng hiệu quả vào quá trình lãnh đạo cách mạng, góp phần đem lại những thắng lợi quan trọng. Để góp phần cung cấp cho bạn đọc tài liệu nghiên cứu về binh vận và đường lối binh vận của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Đường lối binh vận của Đảng (1930-1975).

  Cuốn sách được chia thành hai phần: Phần I - Đường lối của Đảng về công tác binh vận; Phần II - Chủ trương của Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục miền Nam về công tác binh vận. Trong mỗi phần, các tác giả đều tuyển chọn theo từng vấn đề cụ thể: vị trí, vai trò của công tác binh vận; kiểm điểm công tác binh vận; bản chất của quân đội địch; thái độ đối với quân đội địch; chiến lược; chủ trương; nhiệm vụ; khẩu hiệu; phương châm, phương pháp, biện pháp và cách thức tổ chức binh vận qua từng giai đoạn. Các nội dung trong hai phần được tuyển chọn từ Văn kiện Đảng toàn tậpLịch sử biên niên Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1954-1975.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Lưu Thúy Hồng (Chủ biên)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: TS. Ruvislei González Saez
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Quốc phòng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 199.000 đ
  Tác giả: TS. Ngô Đức Mạnh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Công Trục (Chủ biên)
  Giá tiền: 181.000 đ
  Tác giả: Vũ Dương Huân
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: Đại tá, PGS.TS. Hoàng Văn Phai; Trung tá, TS. Nguyễn Quang Tạo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 112.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng. GS.TS. Nguyễn Hồng Quân
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: James G. Stavridis; Người dịch: Hà Anh Tuấn
  Giá tiền: 218.000 đ