Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Số trang: 71 trang
Giá tiền: 15.000 đ
Xuất bản: 3/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Điều lệ Đảng là văn bản pháp lý cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam, xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, các nguyên tắc về tổ chức, hoạt động, cơ cấu bộ máy của Đảng; quy định trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên và của tổ chức đảng các cấp. Mục đích của việc xây dựng Điều lệ Đảng là nhằm thống nhất tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng, thực hiện mục tiêu của Đảng. Điều lệ Đảng do Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng thông qua và ban hành yêu cầu mọi tổ chức đảng và đảng viên đều phải chấp hành. Điều lệ Đảng được viết ngắn gọn, chặt chẽ, dễ hiểu và được chia thành các phần, chương, điều, điểm để thi hành thống nhất. Điều lệ Đảng có giá trị và hiệu lực thi hành trong toàn Đảng. Một số nội dung của Điều lệ Đảng được thể hiện trong Hiến pháp, các bộ luật của Nhà nước và văn kiện cơ bản của các tổ chức chính trị - xã hội. Điều lệ Đảng có những chương riêng để nêu rõ các quy định về sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Điều lệ Đảng có tính kế thừa, ổn định tương đối và được phát triển cùng với quá trình phát triển của cách mạng, của Đảng. Mỗi nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, cùng với việc quyết định quan điểm, đường lối chính trị cho thời kỳ mới, Điều lệ Đảng được Đại hội xem xét, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới của cách mạng. Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định thi hành Điều lệ Đảng được sửa đổi, bổ sung bởi Đại hội. Từ Điều lệ Đảng đầu tiên (Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam) được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng ngày 03/02/1930 đến nay, Điều lệ Đảng đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần. Điều lệ Đảng hiện hành là Điều lệ được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011 gồm phần mở đầu, 12 chương, 48 điều.

  Cuốn sách Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam là tài liệu quan trọng, có giá trị giúp bạn đọc hiểu thêm về Đảng Cộng sản Việt Nam - đội quân tiên phong của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam, hạt nhân lãnh đạo dẫn tới mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ