Một số nội dung cơ bản trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII về phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh

Một số nội dung cơ bản trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII về phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh
Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
Số trang: 672 trang
Giá tiền: 215.000 đ
Xuất bản: Tháng 2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tháng 1-2016, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng, thể hiện tập trung trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Các Văn kiện Đại hội đã tổng kết chặng đường 30 năm đổi mới của đất nước (1986-2016), đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh cho 5 năm 2016-2020.

  Để việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đi vào chiều sâu và có hiệu quả, việc tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung của Văn kiện là rất cần thiết. Đặc biệt, đến nay, nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đi được gần nửa chặng đường, việc thực hiện các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra đạt được nhiều thành tựu nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Do đó, vấn đề tìm hiểu, quán triệt các nội dung cơ bản trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng càng trở nên cấp thiết và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

  Với mục đích tìm hiểu những nội dung cơ bản trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đồng thời qua đó làm rõ sự phát triển nhận thức của Đảng qua các kỳ Đại hội, Học viện Chính trị khu vực II đã biên soạn cuốn sách Một số nội dung cơ bản trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII về phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Cuốn sách bao gồm các bài viết của cán bộ, giảng viên đang công tác tại Học viện Chính trị khu vực II.

  Nội dung cuốn sách chia làm 4 phần:

  – Phần 1: Nhận thức về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và thành tựu của 30 năm đổi mới.

  – Phần 2: Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế.

  – Phần 3: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

  – Phần 4: Phát triển văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ