Tác giả: Trần Vang Phủ (Chủ biên)
Giá tiền: 127.000 đ
Tác giả: TS. Bùi Huy Tùng
Giá tiền: 120.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Giá tiền: 50.000 đ
Tác giả: Khoa Nhà nước - Pháp luật và Lý luận cơ sở, Học viện Hành chính quốc gia
Giá tiền: 496.000 đ
Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
Giá tiền: 50.000 đ
Tác giả: TS. Phan Chí Hiếu, TS. Nguyễn Thanh Tú, ThS. Lê Thị Hoàng Thanh, Đinh Thị Phương Hảo (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 138.000 đ
« 4 5 6 7 8 »