Tác giả: Khoa Nhà nước - Pháp luật và Lý luận cơ sở, Học viện Hành chính quốc gia
Giá tiền: 496.000 đ
Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
Giá tiền: 50.000 đ
Tác giả: TS. Phan Chí Hiếu, TS. Nguyễn Thanh Tú, ThS. Lê Thị Hoàng Thanh, Đinh Thị Phương Hảo (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 138.000 đ
Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
Giá tiền: 71.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chí
Giá tiền: 134.000 đ
Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
Giá tiền: 108.000 đ
« 5 6 7 8 9 »