Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở)

Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở)
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Số trang: 272 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 03/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung tài liệu gồm bốn phần:

  Phần thứ nhất: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

  Phần thứ hai: Những nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030;

  Phần thứ ba: Những nội dung cơ bản của Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

  Phần thứ tư: Những nội dung cơ bản trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng.

  Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ