Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở)

Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở)
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Số trang: 112 trang
Giá tiền: 16.000 đ
Xuất bản: 11-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Để giúp cán bộ, đảng viên ở cơ sở học tập, quán triệt, nắm vững và triển khai thực hiện các nội dung được thông qua tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có hiệu quả, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng biên soạn và phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở).

  Cuốn sách bao gồm 3 chuyên đề:

  Chuyên đề 1: Những nội dung cơ bản của Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

  Chuyên đề 2: Những nội dung cơ bản của quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương;

  Chuyên đề 3: Những nội dung cơ bản của kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. 

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ