Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong Nhân dân)

Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong Nhân dân)
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Số trang: 52 trang
Giá tiền: 6.000 đ
Xuất bản: 11-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Để giúp đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân học tập, quán triệt, nắm vững và triển khai thực hiện các nội dung được thông qua tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có hiệu quả, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng biên soạn và phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong Nhân dân).

  Cuốn sách gồm 3 phần:

  Phần thứ nhất: Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Về Chiến lược phát triển bền vững inh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

  Phần thứ hai: Những nội dung cơ bản của Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương;

  Phần thứ ba: Những nội dung cơ bản trong kết luận Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ