Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Số trang: 336 trang
Giá tiền: 52.172 đ
Xuất bản: 12/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách giới thiệu 82 thuật ngữ quan trọng được sử dụng trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Những thuật ngữ trong cuốn sách được trình bày gắn với các quan điểm, chủ trương, giải pháp lớn của Đại hội XIII và được sắp xếp theo thứ tự chữ cái A, B, C,..

  Cuốn sách cung cấp tài liệu phục vụ các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và bạn đọc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ