Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1
Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Số trang: 292 trang
Giá tiền: 44.000 đ
Xuất bản: 03/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •  

  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng xuất bản, gồm 648 trang, được chia thành 2 tập, cung cấp 10 văn kiện, tài liệu quan trọng đã được Đại hội XIII của Đảng thông qua.

  Tập 1 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII dày 292 trang, gồm 04 tài liệu:

  1) Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam (do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc);

  2) Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng;

  3) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa (Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng);

  4) Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

  Tập 1 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII sẽ được phát hành rộng rãi từ tháng 3/2021.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ