Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 – 1956, tập 6: Liên khu ủy Việt Bắc (1951 – 1952)

Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 – 1956, tập 6: Liên khu ủy Việt Bắc (1951 – 1952)
Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Số trang: 947 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 – 1956, tập 6: Liên khu ủy Việt Bắc (1951 – 1952) gồm 173 tài liệu, trong đó: Phần văn kiện chính có 165 tài liệu, gồm toàn bộ các văn kiện Đại hội đại biểu Liên khu ủy Việt Bắc lần thứ I; các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, báo cáo, công văn chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Liên khu ủy Việt Bắc. Phần phụ gồm 8 tài liệu, trong đó có thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội Đảng Liên khu Việt Bắc và Chỉ thị của Tổng Bí thư Trường Chinh về việc mở Chiến dịch Tây Bắc. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ