Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 – 1975, Tập 12 (1968)

Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 – 1975, Tập 12 (1968)
Tác giả: Văn phòng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Số trang: 1118 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 10/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 – 1975, Tập 12 (1968) có cấu trúc gồm 02 phần: phần văn kiện chính và phần phụ lục, với tổng số 112 tài liệu; trong đó văn kiện chính có 106 tài liệu, phụ lục gồm 06 tài liệu. Thành phần tài liệu gồm các nghị quyết, chỉ thị, biên bản, thông tri, hướng dẫn, báo cáo, bài phát biểu, thư, điện của Trung ương Cục miền Nam trong năm 1968. Các tài liệu trong tập 12 này phản ánh tương đối đầy đủ sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Trung ương Cục miền Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai tại Nam Bộ trên nhiều lĩnh vực khác nhau trong năm 1968. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ