Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975, Tập 13 (1969)

Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975, Tập 13 (1969)
Tác giả: Văn phòng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Số trang: 1 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975, Tập 13 (1969) với 108 tài liệu, gồm các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, báo cáo, thông báo, điện… của Trung ương Cục miền Nam. Các tài liệu trong tập 13 này phản ánh tương đối đầy đủ sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Trung ương Cục miền Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ trong năm 1968. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ