Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975, Tập 16 (1972)

Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975, Tập 16 (1972)
Tác giả: Văn phòng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Số trang: 804 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975, Tập 16 (1972) được xuất bản lần đầu với 84 tài liệu, bố cục thành hai phần:

  Phần văn kiện chính gồm 78 tài liệu, văn kiện với các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, thông báo, báo cáo, điện, thư của Trung ương Cục, Thường vụ Trung ương Cục, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Cục.

  Phần phụ lục gồm 6 tài liệu là bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Trung ương Cục.

  Các tài liệu trong tập này phản ánh toàn diện tình hình cách mạng miền Nam trong năm 1972, sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Trung ương Cục, Thường vụ Trung ương Cục miền Nam và các đồng chí lãnh đạo Trung ương Cục đối với cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Văn phòng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Huyện ủy Năm Căn, Đảng bộ tỉnh Cà Mau
  Giá tiền: Liên hệ