Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Giá tiền: 40.000 đ
Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Giá tiền: 53.000 đ
Tác giả: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Vân (Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Phạm Đi
Giá tiền: 308.000 đ
Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Lương Trọng Thành - PGS.TS. Bùi Văn Dũng - TS. Lê Văn Phong (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Giá tiền: 80.000 đ
Tác giả: GS.TS. Lê Hữu Nghĩa (Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Giá tiền: 80.000 đ
Tác giả: TS. Trần Thị Minh; TS. Nguyễn Thị Tố Uyên (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 187.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Dũng – TS. Lê Mậu Nhiệm (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
« 1 2 3 4 5 »