Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
Giá tiền: 89.000 đ
Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
Giá tiền: 119.000 đ
Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
Giá tiền: 145.000 đ
Tác giả: Hồ Chí Minh
Giá tiền: 14.000 đ
Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Giá tiền: 106.000 đ
Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Hồ Chí Minh
Giá tiền: 35.000 đ
Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Giang, PGS.TS. Đinh Ngọc Giang, TS. Nguyễn Ngọc Ánh (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 200.000 đ
Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - TS. Nguyễn Đăng Quế (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 226.000 đ
« 3 4 5 6 7 »