Tác giả: Hữu Thọ
Giá tiền: 93.000 đ
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tùng, Hoàng Thị Thuận
Giá tiền: 114.000 đ
Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Giá tiền: 266.000 đ
Tác giả: GS.TS.Tạ Ngọc Tấn (Chủ biên), GS.TS. Phùng Hữu Phú, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, ThS. Lê Đức Thắng (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Trần Quốc Toản (Chủ biên), GS.TS. Phùng Hữu Phú, GS.TS. Tạ Ngọc Tấn (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS. TS. Trần Thị Minh Tuyết (Chủ biên)
Giá tiền: 102.000 đ
Tác giả: Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
Giá tiền: Liên hệ
« 3 4 5 6 7 »